Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Djursholms Ridklubb 

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) 

Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. 
Godkända av Svenska Ridsportförbundet 20140404. 

§1 Ändamål 
Djursholms Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen i Sverige på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att i regionen skapa möjligheter till ridsportverksamhet i en välkomnande miljö där alla kan delta på sin nivå. 

§2 Säte 
Föreningen har sitt säte i Danderyds Kommun. 

§3 Medlemskap 
Person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem. 

Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen förvägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande skall gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan. 

Person som på ett mycket förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål och målsättning, kan efter förslag av styrelsen väljas som hedersmedlem av årsmötet. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar. Hedersmedlem betalar ingen årsavgift. Hedersmedlem är röstberättigad och kan väljas till uppdrag inom föreningen. 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligen av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RFs stadgar, 15 kap. 

§4 Avgifter 
Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställes av årsmötet. 
Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer. 

§5 Utträde och uteslutning 
Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. 
Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnar föreningen. Erlagda avgifter återbetalas ej. 

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. 
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). 

I beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. 

Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort. 

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörda överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap.

§6 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. 

§7 Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§8 Stadgetolkning 
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen tillhör och SvRFs stadgar. 

Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till allmän möte eller extra allmänt möte eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall. 

§9 Stadgeändring och upplösning 
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. 

För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift. 

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål. Beslut, jämte styrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF. 

§10 Rösträtt 
Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. 
Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. 
Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma. 

§11 Beslut och omröstning vid allmänt möte 
Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 9§ avgöras genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

§12 Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 

§13 Årsmöte 
Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas 
minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från 
enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre 
veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och 
inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall 
anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar 
som infunnit sig. 
 
§14 Ärenden vid årsmöte 
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17§ andra stycket angivna antalet. 
13. Val av ordförande för föreningen 
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen 
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (se § 22) 
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 
21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år 
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte 
23. Sammanträdets avslutande 

§15 Extra allmänt möte 
Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månad efter det att begäran inkommit. 

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan. 

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-7, 23 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka möte sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma. 

Ladda ner stadgarna här§16 Valberedning 
Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och 3 ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.
 
Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under § 14. 
Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. 
Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande. 

§17 Styrelsen 
Styrelsen är då allmänt möte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ. 

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter samt lägst 4 och högst 4 suppleanter. I styrelsen ingår en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte personlig suppleant. 
Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. 

Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 
Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför när hela styrelsen har kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. 
Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst 2 ledamöter så begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas. 

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson. 

§18 Styrelsens åligganden 
 Styrelsen skall – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att 
* Verka för föreningens ändamål 
* Verkställa beslut fattade av allmänna möten 
* Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen 
* Handha och ansvara för föreningens medel 
* Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och 
senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning 
* Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna 
möten 
* Företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för 
detta 8. Övervaka stadgarnas efterlevnad. 

§19 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden i förening 
med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar. 

§20 Revision 
För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och en suppleant. 
Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet. 

§21 Särskilda bestämmelser 
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller RF från tid till annan beslutar. 

§22 Sektioner 
En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse. 

Ungdomssektion 
Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör 
föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med SvRFs 
instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med 
föreningsstyrelsen. 

Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.
 
§24 Övriga sektioner 
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt möte. 

Ledningen för varje sektion utövas av sektionsstyrelse, bestående av ordförande och tre övriga ledamöter. 
Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som 
bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen. Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, 
fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har. 

Uppdaterad: 14 JUN 2018 07:00

Postadress:
Djursholms RK - Ridsport
Gärdestorp
18262 Djursholm

Kontakt:
Tel: 087551531
E-post: info@djursholmsridkl...